جشنواره ملی پژوهشی سهند 92 - اطلاعیه ها

 داوری جشنواره ملی پژوهشی سهند

 تاريخ: 23/11/92

 بنا به گزارش دبیر جشنواره ملی پژوهشی سهند بیش از 100 طرح به دبیرخانه ارسال گردیده است، که در تاریخ 92/11/20 کمیته داوران جشنواره متشکل از نمایندگان محترم دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری جشنواره ملی پژوهشی سهند در محل معاونت پژوهشی سهند تبریز تشکیل و نسبت به ارزیابی و داوری طرح های وصولی اقدام نمودند.


 درج در سايت توسط : دبیرخانه جشنواره